O škole -> Školská rada -> Volby

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

Město Úvaly vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) a na základě usnesení rady města ze dne 14. 11. 2005 volební řád školské rady při Základní škole Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, kterou zřizuje.

 

Čl. I                 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

 

 1. Školská rada má 6 členů.
 2. Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
 3. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci školy, dále jen „oprávněné osoby“.
 4. Třetinu školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“.
 5. Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
 6. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

 

Čl. II                PŘÍPRAVA VOLEB

 

 1. Ředitel školy garantuje přípravu voleb do školské rady a jejich řádné uskutečnění v souladu s tímto volebním řádem.
 2. Ředitel školy za tímto účelem jmenuje tříčlenný přípravný výbor a jeho předsedu.
 3. Tím není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
 4. Činnost přípravného výboru v období do konání voleb:
  • vyrozumí „oprávněné osoby“ a „pedagogy“ o zřízení školské rady (úkolech a poslání),
  • vyzve je k podání písemných návrhů kandidátů na členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů,
  • přijímá písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě po dobu nejméně 10 dnů od výzvy k podání návrhů,
  • vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny „oprávněné osoby“ a „pedagogy“ pro účely přehledu o účasti na hlasování,
  • prokazatelným způsobem oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady a to nejméně 10 dnů před jejich vlastním uskutečněním (termín nemusí být pro obě skupiny voličů shodný),
  • ve lhůtě 10 dnů před vlastním uskutečněním voleb zveřejňuje ve škole listinu kandidátů navržených „oprávněnými osobami“,
  • zajišťuje hlasovací lístky.

 

Čl. III               VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

 

 1. Členové školské rady se volí odděleně z kandidátů „oprávněných osob“ a „pedagogů“ tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny.
 2. Za každého žáka hlasuje pouze jedna „oprávněná osoba“.
 3. Hlasovací lístek, opatřený razítkem příslušné školy, musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o volby do školské rady při základní škole (přesný název subjektu dle zřizovací listiny) a dále údaje o termínu a místu konání voleb. Přehled kandidátů je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí.
 4. Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka před kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny.
 5. Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký nabýt zvolen, tj. dva (viz čl. I volebního řádu školské rady). Je-li označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.
 6. Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů) stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž kandidáti na prvním druhém místě jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti všech členů přípravného výboru).
 7. Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.
 8. Nejsou-li při volbě členů školské rady zvoleni náhradníci, je nutné provést v případě zániku mandátu člena školské rady doplňovací volby v souladu s tímto volebním řádem.
 9. Nezvolí-li „oprávněné osoby“ stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 10. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou být volby organizovány jiným způsobem (např. veřejným hlasováním), pokud bude zajištěn jejich prokazatelně věrohodný a demokratický průběh. V tomto případě je nutné uvést do zápisu podle čl. III písmeno l) i podrobný popis organizace a průběhu voleb.
 11. O průběhu voleb pořizuje přípravný výbor zápis, který předá do 7 dnů od jejich skončení prostřednictvím odboru školství zřizovateli školy.
 12. Zápis musí obsahovat zejména:
 • termín a místo konání voleb,
 • počet možných voličů a počet zúčastněných voličů (zvlášť „oprávněné osoby“ a „pedagogové“),
 • přehledy kandidátů dle čl. III bodu c) Volebního řádu školské rady,
 • konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů (zvlášť „oprávněné osoby“ a „pedagogové“)
 • případné další významné skutečnosti vypovídající o průběhu voleb,
 • podpisy všech členů přípravného výboru a podpis ředitele školy.
 1. Výsledky voleb zveřejňuje ředitel školy do 7 dnů od jejich skončení.

 

Čl. IV              USTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

 1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
 2. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
 3. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
 4. Členství ve školské radě zaniká:
 • uplynutím funkčního období,
 • odstoupením,
 • u členů jmenovaných zřizovatelem jejich odvoláním,
 • zrušením základní školy
 • odsouzením člena školské rady pro úmyslný trestný čin,
 • úmrtím.

 

Čl. V               ÚČINNOST

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 14. 11. 2005.

V Úvalech 14. 11. 2005

 

Ing. Ivan Černý                                                                                  Ing. Jana Horová

starosta města                                                                                    místostarostka města

Školská rada

 

§ 167

 1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

§ 168

 1. Školská rada
  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 4. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.