Vyberte stránku

Současnost školy

 

 

Charakteristika školy

Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem a dvěma speciálními třídami pro žáky s lehkým mentálním postižením. Kapacita školy je 750 žáků. Ve škole pracuje 55 pedagogů a 18 provozních zaměstnanců.

Nabízíme služby školního psychologa, speciálního pedagoga, výchovného poradce i preventisty sociálně-patologických jevů. Na škole pracují i tři asistentky pedagoga, koordinátor ICT a koordinátor environmentální výchovy. Škola úzce spolupracuje s PPP (pedagogicko-ppsychologickou poradnou) pro Prahu východ  i s OSPOD (Orgánem sociálně-právní ochrany dětí).

Velká část žáků 1. stupně může  navštěvovat školní družinu, která má kapacitu 270 žáků. Školní družina má devět oddělení a nabízí několik zájmových kroužků. Ve školním roce 2014/2015  mají žáci možnost pracovat v kroužcích výtvarných, tanečních, sportovních, literárně dramatickém, přírodovědném a v kroužku výuky psaní na PC.

Na škole aktivně  pracuje žákovský školní parlament.

Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu „ARNOŠT“. Důraz klademe především na to, aby naši žáci získali pozitivní vztah ke vzdělávání, aby chápali jeho význam a byli připraveni na to, že se budou muset vzdělávat celý život. Proto je důležité vybavit děti takovými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi, aby si kdykoli dovedly poradit při řešení problémů, s nimiž se setkají při studiu i v praktickém životě. Velmi významná je v našem vzdělávacím programu i osobnostní a sociální výchova, která tvoří jeden z jeho pilířů. Osvojení sociálních dovedností a morálních hodnot považujeme za stejně důležité jako vzdělávací obsah jednotlivých předmětů. Od školního roku 2014/2015 zařazujeme do výuky jednotlivých předmětů ve větším rozsahu i etickou výchovu.  Ve výuce preferujeme efektivní výukové metody, často zařazujeme skupinové a projektové vyučování.

Anglický jazyk je vyučován již od 1. třídy, v 1. a 2. třídě hravou metodou Super Nature, německý jazyk se žáci učí od 7. ročníku.

Ve výuce matematiky postupně přecházíme na metodu výuky dle profesora Hejného. Nyní se učí podle této metody žáci ve všech 1., 2. i 3. třídách (celkem 12 tříd). Je to matematika zážitková, žáci sami hledají zábavnou formou různé postupy a cesty k řešení matematických úloh. Tak dochází ke kvalitnějšímu zafixování matematických dovedností. Žáci rozvíjí nejen své logické myšlení, učí se řešit problémy i komunikovat a učitel se stává „pouze“ průvodcem na cestě za poznáním. Při správném postupu baví tato matematika nejen děti, ale i učitele, a to je velmi důležitý krok k úspěchu.

Žáci 1.i 2. stupně pravidelně vyjíždějí se svými učiteli na vícedenní vzdělávací kurzy, žáci 2. stupně i na týdenní  lyžařský výcvikový kurz .

Škola se účastní mnoha akcí v součinnosti s MěÚ i dalšími organizacemi – např. Jabkobraní, vítání občánků, setkávání se seniory, Vánoční jarmark, besedy v knihovně a další.

Pravidelně se zapojujeme do  znalostních, uměleckých a sportovních soutěží, žáci se účastní soutěží z matematiky, angličtiny, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, zpěvu i recitace, kopané, florbalu a stolního tenisu.

Škola je otevřena nejen žákům a rodičům, snaží se o spolupráci s okolními školami, DDM,  MěÚ Úvaly a dalšími organizacemi.

Technické vybavení školy

Školu tvoří šest budov označených písmeny A -E. V budově A je umístěno 8 tříd 1.stupně, v budově B 9 kmenových tříd pro žáky 2. stupně, 1 učebna pro žáky 1. stupně a 2 odborné učebny (PC a F-CH), v budově C v 2. NP je 6 kmenových tříd pro žáky 1. stupně a 2 jazykové učebny, v 1. NP dvě učebny pro speciální třídy. V budově D jsou čtyři třídy 1. stupně a v budově E 2 třídy prop školní družinu. V budově E je umístěna školní jídelna.                                                                                          Vzhledem k rekonstrukci dvou podlaží v  budově C, která probíhá od začátku školního roku 2014/2015, musela většina oddělení školní družiny svou činnost přenést do kmenových tříd.               V roce 2005 vybudovala škola za pomoci rodičů a sponzorů pod školou hřiště na volejbal a košíkovou. Děti zde mají také k dispozici dva venkovní stoly na stolní tenis a doskočiště na skok daleký. V roce 2011 rázdninách byla vybudována pod školou pergola, která je součástí projektu “Učebna pod modrou oblohou”.                                                                                                                                        Počítačová pracovna je vybavena 21 PC připojenými na internet, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a promítacím plátnem.  Pro pedagogy je k dispozici 6 kopírek, vázací a laminovací stroj. Ve všech kmenových třídách jsou interaktivní tabule (30 ks) a počítač. Také v každém kabinetě a ve sborovně je pedagogickým pracovníkům k dispozici počítač.

Etická výchova na naší škole

Etika (převzato z wikipedie)

Etika se zabývá zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla.

Ve škole se děti učí číst, psát, počítat, učit se, získávají kompetence a postoje pro život. Neučí se jen z učebnic, ale v každé minutě jsou formováni a vychováváni prostředím, ve kterém žijí. Rodinou, školou, kamarády. Je jasné, že ve škole na děti působí ve velké míře učitelé. Často přemýšlím o tom, jak moc na děti působíme my učitelé svým charakterem, chováním, poctivým (nebo nepoctivým) a pozitivním (nebo negativním) jednáním. Děti se snaží přizpůsobit a vyhovět představám učitele, proto ho často i napodobují. Je to pro učitele obrovská zodpovědnost.

Škola a děti jsou často hodnoceny podle vědomostí, které si osvojily. Stejně důležitá je ale i etika školy, zdravé principy, které děti ve škole i prostřednictvím svých učitelů získávají (nebo také ne).

Proto jsem moc ráda, že naše škola získala dotaci na podporu etické výchovy ve škole. Díky ní prošel na konci prázdnin celý pedagogický sbor semináři v těchto tématech:

 • „Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání“
 • „Spolupráce pedagoga s rodiči“
 • „Práce s odměnami a tresty ve škole“
 • „Motivace žáků“
 • „Pozitivní emoce a škola“

Jako každý školní rok, tak i tento začne týdnem osobnostní výchovy, který kromě ročníkových témat a tvorby pravidel tříd věnujeme i rozjezdu etické výchovy v naší škole.

Děti 2. stupně se zúčastní seminářů organizace „Etické dílny“ s těmito tématy:

6.A,B „Přátelství“ (hodnota přátelství, jak se tvoří, jak se rozvíjí, rizika)

7.A      „Moc slova“ (lži, pomluvy, vulgarismy)

7.B      „Morální bludiště“ (rozhodování, odpovědnost, napravení chyby, odpuštění)

7.C      „Vyber si své brýle“ (různé pohledy na život, pozitivita versus negativismus, respekt vůči odlišnostem)

8.A      „Peníze“ (vztah k penězům, rizika nedostatku i nadbytku, jak se dá penězi ubližovat i pomáhat)

8.B      „Život s handicapem“ (handicap nemusí znamenat méněcenný život, jak přistupovat k postiženým, jak (ne)pomáhat, vhodné a nevhodné projevy)

9.A      „Předsudky“ (různé druhy předsudků, romská problematika, diskriminace)

9.B      „Stáří“ (úcta ke stáří, soužití mladých se starými, vážná onemocnění,…)

Náš projekt se nazývá „Pošli to dál“ (tj. pošli dál dobrý skutek). S dětmi si pustíme ukázku z filmu „Pošli to dál“, tu část, kde žák vymyslí systém předávání dobrých skutků mezi lidmi.

Navodíme atmosféru spolupráce, vytvoříme třídní pravidla chování, vysvětlíme pojem etika, začneme pracovat na etickém kodexu naší školy.

Starší žáci – každá třída 2. stupně – si vyberou jedno téma a na tom budou pracovat v prvním školním týdnu i v hodinách osobnostní výchovy. Postupně vytvoří pracovní listy pro mladší žáky naší školy. Žákům nabídneme tato témata:

 • Moc slova (lži, pomluvy, pochvala,…)
 • Soucítění, pomoc druhým, loajalita
 • Přátelství
 • Předsudky (poznávání sebe i druhých, vzájemný respekt)
 • Odpovědnost za činy, uznání, náprava chyby, odpuštění
 • Úcta ke stáří
 • Vztah k penězům (hospodárnost, rizika nedostatku nebo nadbytku)
 • Slušné chování, pozitivita, optimismus
 • Trpělivost
 • Plánování – dobré využití času

O naší práci budeme informovat rodiče, byli bychom rádi, kdyby se rodiče zapojili, na každém pracovním listě bude prostor i pro jejich vyjádření k tématu. Tak se stane, že děti budou o tématech etiky mluvit nejen ve škole s učiteli, spolužáky, ale také doma.

Moc se na spolupráci těšíme, věříme, že vzniknou ještě další nápady, jak etickou výchovu ve škole rozvíjet. Vždyť cílem nás všech je, aby ze školy vycházeli nejen vzdělaní žáci, kteří se v životě neztratí, ale hlavně slušní a poctiví lidé.