Vyberte stránku

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Stravování je prováděno za úplatu-cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravy cen surovin a energie, může tedy docházet v průběhu školního roku k její změně. Cena je pro školní stravování kalkulována v souladu s vyhláškou o školním stravování v platném znění a řídí se finančními limity dle věkových kategorií. Žáci jsou do kategorií zařazováni podle věku dosaženého v daném školním roce, tj. od 1.9.-31.8. následujícího roku. Výživové normy jsou uvedeny ve vyhlášce o školním stravování. Stravování jiných osob se řídí zvláštními předpisy. Ceny obědů platné od 1.9.2020
1. Věková kategorie 7-10 let 26,- kč doporučená záloha z účtu 546,-
2. Věková kategorie 11-14 let 28,-kč doporučená záloha z účtu 588,-
3. Věková kategorie 15 a více let 33,-kč doporučená záloha z účtu 693,-
4. Cizí strávníci 65,-kč

2. Stravné je hrazeno převodem na účet 2201654771/2010, nejlépe vždy do 20.dne v měsíci na měsíc následující. Jako variabilní symbol uveďte 4444+evidenční číslo strávníka (možno zjistit na www.strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny). Není možná platba pod jedním evidenčním číslem např. u sourozenců. Pokud u platby nebude správný variabilní symbol, nelze přiřadit správně úhradu a vydat oběd. V hotovosti lze platit pouze ve výjimečném případě a to ve čtvrtek od 7.00-9.00. V přípravném týdnu tj. poslední týden v srpnu, je možno platit obědy na září (čas bude zveřejněn na webových stránkách školní jídelny).

3. K výdeji obědů je nutné používat bezkontaktní čip, který si každý strávník vyzvedne oproti vratné záloze 115,- v kanceláři školní jídelny. Bez čipu na obědy chodit nelze. Pokud se strávník neprokáže platným čipem nebo náhradní stravenkou, nebude mu oběd vydán.

Výdej obědů pro žáky ZŠ probíhá v čase od 11.40 – 14.00 hod

Výdej obědů pro cizí strávníky a do přinesených nádob probíhá v čase 11.00 – 11.15 a 14.00 – 14.15 hod.

4. Obědy je nutno zaplatit předem, do konce měsíce na měsíc následující. Strávníci platící z účtů jsou automaticky přihlášeni po 20 dni v měsíci. Strávníkům, kteří nemají oběd zaplacen, nebude vydán. Vzniklé přeplatky se převádějí do dalšího období. Pouze na požádání do 30.6. budou vráceny zpět na účet, který je nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny.

5. Odhlašování a přihlašování je možno na objednávacím boxu a přes internet na www.strava.cz kód jídelny 7229, ke kterému je nutná registrace v kanceláři ŠJ . Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Objednávka pod č.2 musí být provedena alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že strávník objednávku neprovede, dostává oběd č.1. Obědy se odhlašují do 13.00 hod. předchozího dne.
Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje. Strávníci mají povinnost odhlásit si obědy v době nemoci, výletů, školy v přírodě a dalších akcí.

6. V případě nemoci se první den vydává oběd do přinesené nádoby pouze v době od 11.00 hod do 11.15 a v době od 14.00-14.15 hod. Po vydání pokrmu do náhradních nádob se doporučuje jeho konzumace do 15 hodiny téhož dne. Poté již kuchyně neručí za jeho nezávadnost. Na další dny nemoci již oběd nelze vydat za dotovanou cenu. Na další dny si musí obědy odhlásit. Povinností všech strávníků je odhlašovat obědy v době nepřítomnosti. Jestliže se strávník rozhodne ukončit stravování nebo končí školní docházku, je jeho povinnost tuto změnu nahlásit a vrátit funkční a čistý čip nejpozději poslední den školního roku po obědě. Po tomto termínu není možno čip vrátit a nebude mu vrácena částka 110,- nebo 115,- kč.

7. Za bezpečnost a organizaci žáků při výdeji stravy, za pořádek a kázeň odpovídá pedagogický dozor. Strávník je povinen se řídit pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců ŠJ. Nerespektuje-li strávník ani přes upozornění těchto pracovníků opatření řádu školní jídelny, může být z jídelny vyloučen a oběd mu bude vydán ke konci výdeje.

8. Strávníci se chovají v jídelně slušně a ohleduplně v souladu se společenskými a hygienickými pravidly při stolování. Problémy nebo připomínky k pokrmům nebo jiné závady hlásí dozírajícímu pedagogovi, který je projedná s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelem.

9. Žáci si odloží při příchodu do šatny kabáty, bundy a tašky. Vstupují do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka, který vykonává dohled a řídí se jeho pokyny. Žáci si po vstupu do jídelny umyjí ruce. Pedagogický dohled dbá, aby tímto pokynem byly dodržovány hygienické zásady.

10. Před výdejním okénkem si strávník bere podnos, příbory a registruje se čipem. Po vydání jídla se přesouvá ke stolu a jde si natočit nápoj. Odebrání nápojů do jiných nádob není povoleno. Ke každému uhrazenému jídlu náleží polévka, nápoj a popřípadě jeden doplněk (salát, ovoce, kompot.). Odchází-li strávník od stolu, odnáší použité nádobí včetně tácu do vozíků určených pro použité nádobí.

11. Strávník respektuje po celou dobu pobytu v jídelně zásady osobní hygieny, pořádku, čistoty a kultury stolování. V prostorách jídelny nehlučí, hovoří-li, tak šeptem. Způsobí-li znečištění stolu, podlahy apod., vyžádá si úklidové pomůcky a znečištění odstraní. Nemůže-li situaci zvládnout, požádá o pomoc pedagogický dozor, popřípadě zaměstnance ŠJ. Do ŠJ přichází strávník pouze v dané době, v jídelně se zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci vlastního jídla. Po naobědvání odchází.

12. Všichni strávníci šetří zařízení školní jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí všeho druhu. Je zakázáno dávat nohy na židle.

13. Rodičům, kteří čekají na své dítě, je zakázán vstup do prostor školní jídelny a šatny.

14. Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování, ale může po dohodě s rodiči poskytnout součinnost. Tato součinnost spočívá v tom, že si rodiče do školní kuchyně donesou vlastní jídlo. Personál kuchyně jej uchová v lednici, po příchodu strávníka na oběd mu ho servíruje a ohřívá v mikrovlnné troubě. Dietní stravování je zajištěno v souladu s novelizací o školním stravování.

15. Jídelní lístek je vyvěšen na vstupních dveřích do jídelny, na školní vývěsce, na webových stránkách školy a na www.strava.cz. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování a s ohledem na plnění výživových hodnot.

16. Vedoucí školní jídelny řeší případné připomínky a náměty týkající se stravovaných žáků a ostatních strávníků. Dbá na kvalitu jídel a zavádění nových trendů ve výživě a dodržování limitů potravin.

17. Řád školní jídelny je umístěn ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Pracovnice školní jídelny jsou s řádem seznámeny.
V Úvalech 1.9.2020

Mgr. Lukáš Kunc
ředitel školy

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny platný od 25.5.do 26.6.2020

 • Žáci přichází do jídelny po skupinách max. 15 žáků. Je zachován max. počet strávníků v jídelně. K tomuto je stanoven časový harmonogram, aby bylo možno dodržet povolenou zákonem stanovenou délku výdeje. Skupiny odpovídají skupinám ve třídách, jejich složení se nemění.
 • Před vstupem do jídelny si všichni žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Poté usedají ke svým stolům ob židli. Každá skupina má svůj vyznačený stůl.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Vše zajišťuje personál.
 • Po dobu výdeje jsou dveře do jídelny otevřené, aby se minimalizoval kontakt s klikou, madlem.
 • V jídelně je zajištěn dohled, který upozorňuje strávníky na povinnost hygienického chování. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Po konzumaci žáci odnáší tácy do stojanu, který je připraven pro jejich skupinu a neprodleně opouští jídelnu pod dozorem pedagoga.
 • Po každé skupině strávníků jsou stoly a židle v jídelně vydesinfikovány.
 • Čipy jsou také desinfikovány.
 • Zaměstnanci školy, kteří nevykonávají dohled v jídelně si oběd odnášejí v jednorázových nádobách (do jídelny nevstupují, oběd jim je vydán přes okénko).
 • Objednávání stravy si provádí rodiče sami přes internet. Obědy nejsou automaticky objednávány.
 • Vaří se pouze jedno jídlo.
 • Je zakázána donáška dietního stravování !!
 • Vyzvedávání obědů v době nemoci není možné. Rodiče si musí obědy odhlásit!!
 • Provozní doba kanceláře je ve čtvrtek 7.00-9.00. Vstup do budovy jídelny je zakázán. Vše se vyřizuje u  dveří.
 • Rodičům, kteří čekají na své dítě, je v době výdeje zakázán vstup do objektu ŠJ.

Pavlína Stehlíková – vedoucí školní jídelny                                                           Mgr. Lukáš Kunc – ředitel školy

V Úvalech, dne 22.5.2020