Vyberte stránku

Webová aplikace Bakaláři

 Hlavní výhody elektronické žákovské knížky:

 • Elektronická žákovská knížka (e-ŽK) umožňuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu získávat informace o výsledcích vzdělávání a chování Vašeho dítěte prostřednictvím sítě Internet.
 • Jednoduše omlouváte Vaše dítě z výuky v souladu se školským zákonem a školním řádem.
 • Odpadá časté úmyslné či neúmyslné zapomínání a ztráta papírové žákovské knížky.
 • Můžete jejím prostřednictvím komunikovat s třídním učitelem i dalšími učiteli, kteří vyučují Vaše dítě.

Zabezpečení aplikace

 • Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit systém Bakaláři.
 • Každý žák a rodič má své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého jsou mu zpřístupněny pouze jemu určené informace a nastavena uživatelská práva.
 • Upozorňujeme na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

 Přístup k elektronické žákovské knížce

 • Vstup do systému je přes www.zsuvaly.cz, na úvodní straně je modré tlačítko „Přístup do aplikace Bakaláři“. Po stisknutí se otevře nové okno pro přihlášení.
 • V případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktujte novakova@zsuvaly.cz.

Povinnosti zákonných zástupců

 • Pravidelně se seznamovat s prospěchem a chováním svého dítěte a dalšími informacemi poskytnutými prostřednictvím e-ŽK.
 • O důvodech nepřítomnosti žáka ve škole informovat třídního učitele do 3 dnů od jejího vzniku jakýmkoliv způsobem (telefonicky, SMS, ústně, e-mailem). Poslat elektronickou omluvenku neprodleně po ukončení absence. Pokud třídní učitel do týdne neobdrží elektronickou omluvenku, označí zameškané hodiny jako neomluvené.

Vysvětlivky

 

Úvod

 • Upozornění na nové zprávy
 • Kalendář
 • Kontakty
 • Poslední přihlášení

Osobní údaje 

 • Zde jsou uvedeny základní údaje o žákovi (adresa bydliště a trvalého bydliště a jména a kontakty rodičů). Rodič ani žák je nemůže měnit. Případné změny je třeba nahlásit třídnímu učiteli, údaje by měly být vždy aktuální.

Klasifikace

 • Průběžná klasifikace obsahuje všechny známky ze všech předmětů včetně informace, čeho se známka týká a jakou má váhu. Vpravo je možné nastavit období, za které se mají známky zobrazit a jakým způsobem se mají řadit (např. podle data). Systém také ukazuje vážený průměr – upozorňujeme žáky i rodiče, že tento průměr se automaticky nepřevádí na výslednou známku na vysvědčení a nelze se na něj odvolávat. O výsledné známce rozhoduje vyučující s přihlédnutím k celému průběhu vzdělávání daného žáka a všem relevantním okolnostem, které ovlivňují jeho výsledky.
 • Pololetní klasifikace zobrazuje celkový přehled známek na vysvědčení za celé období docházky žáka do naší školy.
 • Výchovná opatření – udělená napomenutí, důtky a pochvaly.
 • Opravné zkoušky – informace o termínech a výsledcích opravných zkoušek.

Výuka

 • Rozvrh žáka (lze volit stálý rozvrh nebo aktuální s případným suplováním)
 • Suplování týkající se daného žáka

Absence

 • Průběžná absence (lze volit období a způsob zobrazení, pod ikonou „i“ vpravo nahoře najdete vysvětlivky)
 • Zameškanost v předmětech (v %)

Plán akcí

 • Zde najdete všechny plánované akce školy a tříd, termíny prázdnin, pedagogických rad a třídních schůzek (lze volit období).

Komens – komunikační systém (jen pro rodiče) 

 • Poslat zprávu
  • Obecná zpráva – rodič má možnost odeslat zprávu třídnímu učiteli, vyučujícím, kteří učí jeho dítě, a vedení školy; odesílání zpráv je na stejné bázi jako odesílání klasického e-mailu.
  • Omluvení absence (elektronická omluvenka) – je nutné odeslat neprodleně po návratu žáka do školy s uvedením důvodu nepřítomnosti!
 • Přijaté zprávy
 • Odeslané zprávy
 • Nástěnka – informace, které jsou určené více žákům a rodičům (třídy, skupiny).

Nástroje

 • Přehledy přihlášení
 • Nastavení
 • Spojení účtů