Vyberte stránku

Volby

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 ZŠ Úvaly vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, volební řád školské rady při Základní škole Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly.

 

Čl. I                 ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Školská rada má 6 členů.
 2. Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
 3. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci školy, dále jen „oprávněné osoby“.
 4. Třetinu školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“.
 5. Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
 6. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.

 

Čl. II               PŘÍPRAVA VOLEB

 1. Ředitel školy garantuje přípravu voleb do školské rady a jejich řádné uskutečnění v souladu s tímto volebním řádem.
 2. Ředitel školy za tímto účelem jmenuje tříčlenný přípravný výbor a jeho předsedu.
 3. Tím není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
 4. Činnost přípravného výboru v období do konání voleb:
  • vyrozumí „oprávněné osoby“ a „pedagogy“ o zřízení školské rady (úkolech a poslání),
  • vyzve je k podání písemných návrhů kandidátů na členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů,
  • přijímá písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě po dobu nejméně 10 dnů od výzvy k podání návrhů,
  • vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny „oprávněné osoby“ a „pedagogy“ pro účely přehledu o účasti na hlasování,
  • prokazatelným způsobem oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady a to nejméně 10 dnů před jejich vlastním uskutečněním (termín nemusí být pro obě skupiny voličů shodný),
  • ve lhůtě 10 dnů před vlastním uskutečněním voleb zveřejňuje ve škole listinu kandidátů navržených „oprávněnými osobami“,
  • zajišťuje hlasovací lístky.

 

Čl. III              VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Členové školské rady se volí odděleně z kandidátů „oprávněných osob“ a „pedagogů“ tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny.
 2. Za každého žáka mohou hlasovat obě „oprávněné osoby“.
 3. Hlasovací lístek, opatřený razítkem příslušné školy, musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o volby do školské rady při základní škole (přesný název subjektu dle zřizovací listiny) a dále údaje o termínu a místu konání voleb. Přehled kandidátů je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí.
 4. Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka před kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny.
 5. Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva (viz čl. I volebního řádu školské rady). Je-li označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný.
 6. Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů) stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů, z nichž kandidáti na prvním a druhém místě jsou zvoleni za členy školské rady. Při rovnosti hlasů je konečné pořadí určeno losem (losování proběhne za přítomnosti všech členů přípravného výboru).
 7. Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.
 8. Nejsou-li při volbě členů školské rady zvoleni náhradníci, je nutné provést v případě zániku mandátu člena školské rady doplňovací volby v souladu s tímto volebním řádem.
 9. Nezvolí-li „oprávněné osoby“ stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 10. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou být volby organizovány jiným způsobem (např. veřejným hlasováním), pokud bude zajištěn jejich prokazatelně věrohodný a demokratický průběh. V tomto případě je nutné uvést do zápisu podle čl. III písmeno l) i podrobný popis organizace a průběhu voleb.
 11. O průběhu voleb pořizuje přípravný výbor zápis, který předá do 7 dnů od jejich skončení prostřednictvím odboru školství zřizovateli školy.
 12. Zápis musí obsahovat zejména:
 • termín a místo konání voleb,
 • počet možných voličů a počet zúčastněných voličů (zvlášť „oprávněné osoby“ a „pedagogové“),
 • přehledy kandidátů dle čl. III bodu c) Volebního řádu školské rady,
 • konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů (zvlášť „oprávněné osoby“ a „pedagogové“)
 • případné další významné skutečnosti vypovídající o průběhu voleb,
 • podpisy všech členů přípravného výboru a podpis ředitele školy.

13. Výsledky voleb zveřejňuje ředitel školy do 7 dnů od jejich skončení.

 

Čl. IV              USTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY

 1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
 2. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
 3. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
 4. Členství ve školské radě zaniká:
 • uplynutím funkčního období,
 • odstoupením,
 • u členů jmenovaných zřizovatelem jejich odvoláním,
 • zrušením základní školy
 • odsouzením člena školské rady pro úmyslný trestný čin,
 • úmrtím.

 

Čl. V               ÚČINNOST

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 18. 11. 2017.

V Úvalech 18. 11. 2017

Mgr. Jaroslav Březka

Ředitel školy