Vyberte stránku
Učební plán
Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň  

1.st.

2. stupeň  

2.st.

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9 8 9 8 7 41 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
2 2 2 6
Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 4 4 4 4 16
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1 1 1 1
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 6
Přírodověda 2 2 4
Vlastivěda 2 2 4
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8
Výchova k občanství 1 1 1 1 4
Člověk a příroda Fyzika 2 2 2 1 7
Chemie 2 2 4
Přírodopis 2 2 2 2 8
Zeměpis 2 1 2 1 6
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 2 1 1 2 7 2 2 1 1 6
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Ostatní předměty Osobnostní a sociální výchova 1 1 1 1 4
Volitelné předměty (dle aktuální nabídky v daném školním roce)

 • Anglická konverzace
 • Cvičení z matematiky
 • Cvičení z češtiny
 • Sportovní výchova – chlapci
 • Sportovní výchova – dívky
 • Seminář z dějepisu
 • Španělský jazyk
 • Technické praktikum
 • Výtvarné a estetické činnosti
 • Přírodovědné praktikum
 • Kresba a malba
 • Logické hry
 • Seminář z češtiny
 • Seminář z matematiky
 • Seminář ze zeměpisu
 • Psaní všemi deseti
 • Francouzský jazyk
 • Dramatická výchova
 • Psaní všemi deseti
 • Literární seminář
1 2 2 5
Celkem hodin 21 22 24 25 26 118 29 30 32 31 122